Upravit stránku

Termíny a podmínky používání MLPA kitů

V prvé řadě vám chceme poděkovat, že jste si koupili výrobky SALSA® MLPA® pro analýzu vzorků nukleových kyselin. Seznamte se prosím pečlivě s následujícími termíny a podmínkami používání, které vydala společnost MRC-Holland. V případě, že vám podmínky používání jejích výrobků nebudou vyhovovat, neváhejte se na nás obrátit. Firma MRC-Holland je ochotna akceptovat vrácení produktu za plnou náhradu. Pokud si však materiál ponecháte nebo použijete, souhlasíte tím automaticky s následujícími Termíny a podmínkami použití. Děkujeme za pochopení.
Přečtěte si o...

Omezená záruka a použití

Pouze pokud jsou produkty MRC-Holland jasně označeny značkou IVD, jsou určeny k použití IVD (IN VITRO DIAGNOSTIC). Specifikace použití IVD produktu můžete nalézt v doprovodném popisu a návodu k použití výrobku. Ve všech ostatních případech jsou produkty MRC-Holland určeny pouze pro výzkumné účely RUO (FOR RESEARCH USE ONLY).

A dále MRC-Holland uvádí: Naše produkty musí být použity v souladu s našimi pokyny. Je výhradně vaší odpovědností zajistit, aby byly výrobky vhodné pro konkrétní použití a abyste měli k dispozici všechny potřebné souhlasy a povolení, která jsou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Firma MRC-Holland, její pobočky či zaměstnanci nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody libovolného druhu nebo povahy, a to včetně přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jen náhodné škody vyplývající z /nebo v souvislosti s používáním našich výrobků nebo služeb.

MRC-Holland nahradí bez poplatku jakýkoli produkt, který nesplňuje specifikace. Tato záruka se omezuje pouze na odpovědnost MRC-Holland ohledně ceny výrobku. Tato záruka je omezena na jeden rok po zakoupení výrobků a požaduje, aby všechny součásti produktu byly uchovávány v souladu s pokyny a testy byly prováděny podle uvedených pokynů. Kromě této záruky, kdy jsou nahrazeny nefunkční produkty, nejsou poskytovány žádné další záruky (ať už vyjádřené nebo předpokládané), včetně jakýchkoli záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel.

Limitace produktů SALSA® MLPA®

 • Produkty SALSA® MLPA® jsou navrženy pro detekci změn počtu kopií sekvencí detekovaných sondami SALSA® MLPA®. Informační výstup je omezen na sekvence detekované sondami, které jsou zahrnuty do tohoto produktu. Změny v počtu kopií se mohou ještě vyskytovat v oblastech mimo rozpoznávací sekvence sond. Není-li výslovně uvedeno jinak, SALSA® MLPA® sondy nejsou určeny k detekci bodových mutací.
 • Analytická citlivost a specifičnost je závislá na sondách, kvalitě vzorku DNA, výběru referenčních vzorků DNA a kvalitě kapilární elektroforézy. Interní validace MLPA technologie je ve vaší laboratoři nezbytná a měla by vykazovat standardní odchylku u každé sondy 0,10 nebo nižší (pokud jsou testovány DNA vzorky od zdravých jedinců).
 • MLPA nemůže detekovat změny, které jsou mimo cílové sekvence sond a obvykle nezjistí inverze nebo translokace. I když MLPA nezjistila žádné odchylky, zůstává zde možnost, že existují změny v tomto genu nebo chromozomální oblasti, ale byly neobjevené.
 • Změny (SNP, bodové mutace) v cílové sekvenci sondy mohou způsobit falešně pozitivní výsledky. Mutace / SNP (alespoň do 20nt od místa vazby sondy) může snížit signál sondy tím, že zabraňuje ligaci oligonukleotidové sondy nebo destabilizuje vazbu sondy k testované DNA. Kompletní sekvence detekované sondami jsou k dispozici v anglickém jazyce na webu mlpa.com. Popisy výrobků obsahují pouze dílčí sekvence detekované sondami.
 • Falešně pozitivní výsledky duplikace v důsledku kontaminace DNA vzorků s PCR produkty byly popsány (Varga et al, 2012 Anal Biochem 421: 799-801). V případě pochybností, by měla být testována druhá nezávisle izolovaná DNA.
 • Výsledky mohou být ohroženy, mimo jiné: nečistotami ve vzorku DNA, neúplnou denaturací DNA, použitím nedostatečného nebo velkého množství DNA, použitím nedostatečných nebo nevhodných referenčních vzorků, problémy s kapilární elektroforézou a špatným postupem při normalizaci dat.
 • Ne všechny delece a duplikace zjištěné MLPA jsou patogenní. U některých genů byly popsány delece ve čtecím rámci, které měly za následek velmi mírné nebo žádné onemocnění. V některých případech, testování vzorků DNA od rodičů, může být nezbytné pro správnou interpretaci výsledků.

Potvrzení výsledků

Mutace a/nebo polymorfismy v DNA sekvencích detekovaných sondami SALSA® MLPA®, nečistoty ve vzorku nukleové kyseliny, které ovlivňují aktivitu polymerázy a/nebo denaturaci DNA a chyby vzniklé při MLPA reakci, separaci fragmentů a/nebo při analýze dat, mohou vést k chybným odhadům o přítomných změnách v počtu kopií.Z výše uvedeného vyplývá, že změny v počtu kopií detekované MLPA vždy vyžadují potvrzení dalšími metodami.

Technický servis

Navštivte prosím stránky mlpa.com, kde jsou k dispozici protokoly, popisy produktů a informace o odstraňování problémů. Pokud potřebujete technickou pomocmáte jakékoli otázky týkající se daných produktů nebo služeb, nebo pokud zjistíte chybu v některých z našich publikací, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o licenci

Nákup tohoto produktu zahrnuje omezenou, nevýhradní, bezplatnou licenci k použití tohoto výrobku v souladu s podmínkami stanovenými v aktuálním dokumentu. Produkty SALSA® MLPA® a jejich použití jsou předmětem:

 • US patentu číslo 6955901
 • CA patentu č. CA2400240
 • a dalších patentů ve schvalovacím řízení ve vlastnictví DLH Octrooien.

Kupní cena každého MRC-Holland produktu obsahuje omezené, nepřenosné právo používat pouze zakoupené množství přípravku při MLPA výhradně pro výzkumné účely, není-li uvedeno jinak. Společnost MRC-Holland si vyhrazuje všechna ostatní práva, a to zejména, že kupující tohoto produktu nesmí převést nebo jinak prodávat tento produkt nebo jeho složky třetí straně, ledaže k tomu MRC-Holland nedala výslovně povolení.

Žádná práva nejsou kupujícímu předána, co se týče používání výrobku a/nebo jeho složek a/nebo produktů odvozených z jeho složek pro níže uvedené účely: 

 1. použití produktu nebo jeho složek nebo produktů odvozených z jedné nebo více složek ve zpracovatelském průmyslu;
 2. prodávat nebo poskytovat služby, informace nebo údaje o podomácku vyrobených SALSA® MLPA®sondách nebo kitech. Instituce musí získat samostatnou licenci od MRC-Holland, a tak získat práva na používání tohoto produktu pro tyto a další účely, které nejsou specifikovány.

Nezahrnuté licence  

Detekce a kvantifikace určitých sekvencí nukleových kyselin může v dalších zemích vyžadovat i další licence. Nákup SALSA® MLPA® činidel, sond nebo kitů neobsahuje licenci pro případné patenty nebo patentové přihlášky jiné než MLPA® patentů a patentových přihlášek z DLH Octrooien. V případě, že kupující není ochoten přijmout tato omezení, firma MRC-Holland je ochotna akceptovat vrácení výrobku za plnou náhradu. Tím že si ponecháte nebo použijete přiložené materiály, souhlasíte, že budete vázáni těmito Termíny a podmínkami použití.

MRC-Holland má právo zamítnout jakýkoli tištěný inzerát, leták, televizní spot, rádiový skript, webové stránky nebo jiné zdroje reklamních a propagačních materiálů nebo použití obchodní značky nebo jména "MRC" nebo "Coffalyser" nebo jeden z registrovaných obchodních názvů "SALSA®" a "MLPA®" nebo názvy týkající se produktů MRC-Holland. Jakékoliv z těchto propagačních materiálů by měly být předloženy MRC-Holland ke schválení. Pokud o to firma požádá, propagační materiály by měly být ihned staženy nebo upraveny.
Nahoru